top of page

Support Group

Public·8 members
Parker Lopez
Parker Lopez

Undang-undang Malaysia: Akta Bil Pertukaran 1949 dan Akta Bil Jualan 1950 (Edisi Terkini)


Akta Bil Pertukaran 1949: Apa yang Anda Perlu Tahu
Akta Bil Pertukaran 1949 (Akta 204) adalah undang-undang yang mengawal selia penggunaan bil pertukaran dalam perdagangan di Malaysia. Bil pertukaran adalah satu perintah bertulis tidak bersyarat yang ditujukan kepada seseorang untuk membayar sejumlah wang tertentu kepada penerima atau kepada sesiapa yang ditunjuk oleh penerima.
Akta-bil-pertukaran-1949-pdfAkta Bil Pertukaran 1949 mengandungi 97 seksyen yang merangkumi pelbagai aspek berkaitan dengan bil pertukaran, seperti definisi, pembuatan, pengesahan, pembayaran, perlindungan, hak dan liabiliti pihak-pihak yang terlibat, serta prosedur-prosedur dalam kes-kes kemungkiran, penipuan, kebankrapan dan sebagainya.


Manfaat Akta Bil Pertukaran 1949
Akta Bil Pertukaran 1949 memberikan manfaat-manfaat berikut kepada pengguna bil pertukaran:


 • Memudahkan urusan perdagangan dengan menyediakan satu alat pembayaran yang mudah, cepat dan selamat. • Menyediakan satu bentuk kredit jangka pendek yang boleh digunakan untuk menampung keperluan modal kerja. • Menyediakan satu cara untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam bil pertukaran dengan menetapkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang jelas dan adil. • Menyediakan satu cara untuk menyelesaikan pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada bil pertukaran dengan menetapkan prosedur-prosedur yang mudah dan efisien.Cara Menggunakan Akta Bil Pertukaran 1949
Untuk menggunakan Akta Bil Pertukaran 1949 dengan betul dan berkesan, anda perlu memahami beberapa konsep asas berkaitan dengan bil pertukaran, seperti:


 • Pengertian bil pertukaran dan syarat-syarat sahnya. • Pengertian pihak-pihak yang terlibat dalam bil pertukaran, seperti pengeluarkan, penerima, penerimaan, pengindosan, pemegang dan pemegang dalam urusan. • Pengertian hak dan liabiliti pihak-pihak yang terlibat dalam bil pertukaran, seperti hak untuk menerima pembayaran, hak untuk menuntut pembayaran daripada pihak lain, liabiliti untuk membayar bil pertukaran, liabiliti bersama dan liabiliti bertanggungjawab. • Pengertian perlindungan yang diberikan oleh Akta Bil Pertukaran 1949 kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bil pertukaran, seperti perlindungan terhadap penipuan, pemalsuan, kehilangan atau kerosakan bil pertukaran, perlindungan terhadap kebankrapan atau kematian pihak lain, perlindungan terhadap kesilapan atau kelalaian pihak lain. • Pengertian prosedur-prosedur yang perlu diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bil pertukaran, seperti prosedur pengesahan bil pertukaran, prosedur pembayaran bil pertukaran, prosedur penolakan atau penolakan sebahagian bil pertukaran, prosedur notis kemungkiran atau notis protes.Cara Mendapatkan Akta Bil Pertukaran 1949
Anda boleh mendapatkan Akta Bil Pertukaran 1949 dalam bentuk PDF dengan mudah dan percuma melalui laman web Perundangan Persekutuan Malaysia di https://lom.agc.gov.my/act-detail.php?act=204&lang=BM&language=BM. Anda juga boleh mendapatkan salinan cetak Akta Bil Pertukaran 1949 melalui perkhidmatan International Law Book Services (ILBS) di https://www.ilbs.com.my/.


Kesimpulan
Akta Bil Pertukaran 1949 adalah undang-undang penting yang mengawal selia penggunaan bil pertukaran dalam perdagangan di Malaysia. Ia memberikan manfaat-manfaat kepada pengguna bil pertukaran dengan memudahkan urusan perdagangan, menyediakan bentuk kredit jangka pendek, melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dan menyelesaikan pertikaian atau tuntutan. Anda perlu memahami konsep-konsep asas berkaitan dengan bil pertukaran dan mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Akta Bil Pertukaran 1949 untuk menggunakan bil pertukaran dengan betul dan berkesan. Anda boleh mendapatkan Akta Bil Pertukaran 1949 dalam bentuk PDF atau cetak melalui laman web Perundangan Persekutuan Malaysia atau ILBS.


Contoh Bil Pertukaran 1949
Untuk memahami dengan lebih baik bagaimana bil pertukaran berfungsi dalam perdagangan, anda boleh melihat contoh bil pertukaran 1949 yang disediakan di bawah. Contoh ini menunjukkan bentuk, kandungan dan cara penulisan bil pertukaran yang sah mengikut Akta Bil Pertukaran 1949.


RM 10,000.00


Kuala Lumpur, 1 Januari 2023


Tiga puluh hari selepas tarikh ini bayarlah kepada Encik Ali atau perintahnya jumlah sepuluh ribu ringgit Malaysia sahaja untuk nilai yang diterima.


Kepada: Encik Abu


No. 123, Jalan Tun Razak


50400 Kuala Lumpur


Tandatangan: Encik Ahmad


No. 456, Jalan Sultan Ismail


50250 Kuala Lumpur


Dalam contoh ini, Encik Ahmad adalah pengeluarkan bil pertukaran yang memberi perintah kepada Encik Abu untuk membayar RM 10,000 kepada Encik Ali atau perintahnya dalam tempoh tiga puluh hari selepas tarikh bil pertukaran. Encik Ali adalah penerima bil pertukaran yang berhak menerima pembayaran daripada Encik Abu. Encik Ali boleh mengindoskan bil pertukaran kepada orang lain dengan menandatangani di belakang bil pertukaran dan menulis nama orang tersebut.


Soalan Lazim Berkaitan Akta Bil Pertukaran 1949
Berikut adalah beberapa soalan lazim yang mungkin timbul berkaitan dengan Akta Bil Pertukaran 1949 dan jawapan-jawapannya:


 • Apakah perbezaan antara bil pertukaran dan cek? • Apakah syarat-syarat untuk mengeluarkan bil pertukaran? • Apakah kesan-kesan pengesahan bil pertukaran? • Apakah hak-hak pemegang bil pertukaran? • Apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh pemegang bil pertukaran jika bil pertukaran tidak dibayar?1. Apakah perbezaan antara bil pertukaran dan cek?
Bil pertukaran dan cek adalah dua jenis instrumen kewangan yang digunakan dalam perdagangan. Bil pertukaran adalah satu perintah bertulis tidak bersyarat yang ditujukan kepada seseorang untuk membayar sejumlah wang tertentu kepada penerima atau kepada sesiapa yang ditunjuk oleh penerima. Cek pula adalah satu jenis bil pertukaran khas yang ditujukan kepada bank untuk membayar sejumlah wang tertentu kepada penerima atau kepada sesiapa yang ditunjuk oleh penerima.


Perbezaan utama antara bil pertukaran dan cek adalah tempoh masa pembayaran dan perlindungan yang diberikan. Bil pertukaran boleh ditetapkan untuk dibayar pada tarikh tertentu atau selepas tempoh masa tertentu dari tarikh bil pertukaran. Cek pula boleh dibayar apabila ia dihadapkan kepada bank tanpa mengira tarikh cek. Bil pertukaran juga mempunyai perlindungan lebih tinggi daripada cek kerana ia boleh diterima sebagai bukti hutang dan boleh dituntut melalui proses undang-undang jika tidak dibayar.


2. Apakah syarat-syarat untuk mengeluarkan bil pertukaran?
Syarat-syarat untuk mengeluarkan bil pertukaran adalah seperti berikut:


 • Bil pertukaran mestilah bertulis dan ditandatangani oleh pengeluarnya. • Bil pertukaran mestilah mengandungi satu perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah wang tertentu. • Bil pertukaran mestilah ditujukan kepada seseorang yang boleh ditentukan dengan jelas. • Bil pertukaran mestilah menyatakan tarikh dan tempat di mana ia dikeluarkan. • Bil pertukaran mestilah menyatakan tempat di mana ia perlu dibayar.3. Apakah kesan-kesan pengesahan bil pertukaran?
Pengesahan bil pertukaran adalah tindakan di mana orang yang ditujukan bil pertukaran (dikenali sebagai drawee) menandatangani di hadapan bil pertukaran (dikenali sebagai acceptance) untuk menyatakan persetujuannya untuk membayar bil pertukaran apabila ia matang. Kesan-kesan pengesahan bil pertukaran adalah seperti berikut:


 • Pengesahan menjadikan drawee sebagai orang yang bertanggungjawab utama untuk membayar bil pertukaran. • Pengesahan menjadikan penerima sebagai pemegang sah bil pertukaran yang boleh menuntut pembayaran daripada drawee atau pihak lain yang bertanggungjawab. • Pengesahan menjadikan pengeluarnya sebagai orang yang bertanggungjawab sekunder untuk membayar bil pertukaran jika drawee gagal membayarnya.4. Apakah hak-hak pemegang bil pertukaran?
Pemegang bil pertukaran adalah orang yang memiliki atau memegang bil pertukaran dengan cara yang sah, sama ada sebagai penerima asal atau sebagai penerima melalui pengindosan. Hak-hak pemegang bil pertukar


5. Apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh pemegang bil pertukaran jika bil pertukaran tidak dibayar?
Jika bil pertukaran tidak dibayar apabila ia matang, pemegang bil pertukaran boleh mengambil tindakan-tindakan berikut:


 • Memberi notis kemungkiran atau notis protes kepada pengeluarnya dan semua pengindosnya untuk memberitahu mereka bahawa bil pertukaran tidak dibayar dan meminta mereka untuk membayar bil pertukaran. • Mengambil tindakan undang-undang terhadap pengeluarnya dan semua pengindosnya untuk menuntut pembayaran bil pertukaran dan kos-kos yang berkaitan. • Menerima pembayaran untuk kehormatan atau pembayaran supra protes daripada mana-mana orang yang bersedia membayar bil pertukaran untuk melindungi kepentingan pengeluarnya atau mana-mana pengindosnya. • Menggunakan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Akta Bil Pertukaran 1949 kepada pemegang dalam urusan, seperti hak untuk mendapatkan waran penangkapan terhadap pengeluarnya atau mana-mana pengindosnya yang gagal membayar bil pertukaran, atau hak untuk mendapatkan waran sitaan terhadap harta benda mereka.Kesimpulan
Akta Bil Pertukaran 1949 adalah undang-undang penting yang mengawal selia penggunaan bil pertukaran dalam perdagangan di Malaysia. Ia memberikan manfaat-manfaat kepada pengguna bil pertukaran dengan memudahkan urusan perdagangan, menyediakan bentuk kredit jangka pendek, melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dan menyelesaikan pertikaian atau tuntutan. Anda perlu memahami konsep-konsep asas berkaitan dengan bil pertukaran dan mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Akta Bil Pertukaran 1949 untuk menggunakan bil pertukaran dengan betul dan berkesan. Anda boleh mendapatkan Akta Bil Pertukaran 1949 dalam bentuk PDF atau cetak melalui laman web Perundangan Persekutuan Malaysia atau ILBS. 4e3182286b


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page